Получаване на пенсия от България

Обновено 2012-11-07

(Дискусия по темата тук.)

Файлове:

Сравка_заявление
ЗА НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.doc
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ.doc

 

Ако едно лице живее в Кралство Швеция, но преди това е живяло или работило в друга страна на ЕС, има право да получи освен пенсията, която му се полага в Швеция, но  и пенсия от друга европейска страна, където е работило.

         В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС /тук се включва и Швеция/ в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави-членки, се прилага Регламент № 883/2004 година на ЕО. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живели или работили в няколко държави-членки на ЕС. За да ползвате социалните си права и по-конкретно правото на пенсия, за да получите полагащата се пенсия за тези 20 години, следва да посочите на Агенцията за пенсии в Швеция при подаване на заявлението за пенсиониране в Швеция, че искате да се ползвате от правата Ви по посочения регламент и, че имате осигурителни периоди за пенсия в друга държава-членка, в случая Република България. Заявлението пред шведската пенсионна институция трябва да се подаде 2-3 месеца преди датата на пенсионирането Ви. Трябва да подадете и заявление за отпускане на пенсия за прослужено време и в България поне 6 месеца преди да настъпи време за пенсионирането Ви, тъй като НОИ обработва подадени документи в 3-месечен срок, а и като сложим малко време за преноса и справките между пенсионните институции между двете държави, макар по електронен път се вижда защо трябва да сме по отрано подготвени. Така периодите на осигуряване в Швеция и България ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия във всяка от двете държави. При това сумиране ще се запазят особеностите на осигурителния стаж, съобразно предвиденото в законодателството на държавата в която е придобит – например категоризиране на труд, което води до увеличаване на зачетения за пенсия осигурителен стаж . Размерът на пенсията, която ще Ви бъде отпусната от Швеция, ще бъде само за периодите, през които сте осигурявана в Швеция. България ще отпусне съответно частта от пенсията за времето, когато сте работили в България. Поради тази причина, за да се определи пенсията Ви при условията на цитирания по-горе Регламент в България също следва да подадете заявление за стартиране на процедурата при условията на Регламента, когато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство /казвам това, защото в някои страни придобиването право на пенсиониране варира по отношение на възраст, така че следва да съобразите Вашата възраст като години, защото в Швеция има по-гъвкава система за пенсиониране. Ето какви са изискванията на българския пенсионен закон по отношение на възрастта и се съобразете – правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО от 1 януари 2012 г. се придобива, както следва:

от 1 януари 2012 г. – при възраст 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете;  от 1 януари 2013 г. – при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете; от 1 януари 2014 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете; от 1 януари 2015 г. – при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;  от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете; от 1 януари 2017 г. – при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;  от 1 януари 2018 г. – при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете; от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете; от 1 януари 2020 г. – при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете./.

         В България е необходимо да подадете заявление в районното управление „Социално осигуряване” на Националния осигурителен институт /РУСО/ по последния Ви постоянен адрес на който сте живели или, ако още имате такъв, като посочите, че имате периоди на осигуряване в Швеция и/или евентуално в друга държава – членка на ЕС и желаете да се възползвате от Регламента. Ако нямате такъв адрес, трябва да отидете в НОИ, ЦУ, „Евроинтеграция и международни договори”.

         Съответно размерът на пенсията, която ще Ви бъде отпусната в България ще бъде определен на базата на осигурителния стаж за пенсия, придобит в България и установен със съответните документи, съгласно изискването на  чл. 5, ал. 4 КСО, с трудови книжки, служебни, осигурителни книжки, договори за възлагане на труд, за мъжете военна книжка.  Когато трудовият стаж в трудовата книжка е заверен с подписите на главен счетоводител и работодател и е поставен печата на работодателя, не е необходимо да се издава удостоверение –  стажът ще се зачете по надлежно оформената трудова книжка. Ако липсва отразяване, се представят съответните УПИ. Посоченото е за отпускане на пенсия за старост и прослужено време, като съществуват куп други документи, които се представят от самостоятелно заети лица, докторанти, работещите по договор от България в чужбина и пр.

         Пенсията Ви се изплаща автоматично от НОИ по Ваша банкова сметка в която от двете държави желаете Вие, без каквото и да е намаляване, изменение или спиране. Дори да отидете след пенсионирането си в съвсем друга държава-членка на ЕС да живеете, пенсията Ви ще се изплаща без проблем, но съответно при едно такова преместване ще трябва да направите корекция в коя държава следва да се изплаща пенсията Ви. За тази цел трябва да подадете изрично заявление за начин на плащане, банков документ, в който са посочени данни за международен номер на банковата сметка – IBAN, име и BIC на банката, както и името на пенсионера като единствен титуляр на сметката

Ето каква е процедурата при директното изплащане на пенсиите на български граждани в чужбина.

         По лична сметка в банка, намираща се на територията на страната, където лицето пребивава за период от време, избран от пенсионера. Пенсията се изплаща за минало време до края на месеца, през който е заверена декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България. При направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията, декларацията се заверява на всеки три месеца.

         Ако се посочи, че българския гражданин пък желае да му се превежда пенсията в България, процедурата е, че тя се превежда по разплащателна или спестовна безсрочна лична сметка, разкрита в лева, в банка, намираща се на територията на Република България. Изплащането на пенсията се извършва всеки месец, след представяне на заверена декларация за продължаване на получаването на пенсия от Република България.

         Заверена от официален орган декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България /декларация за живот/, формулярът на която на български и на съответния чужд език може да се намери на електронната страница на Националния осигурителен институт.

         Тези документи могат не само лично, но и да се изпратят по пощенски път до Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централно управление на Националния осигурителен институт с адрес: 1303, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64.

         След като сте извършили всичко това, придвижването на заявленията и документите се осъществява между компетентните пенсионни институции на България и Швеция, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи, чиято форма и съдържание са общи за целия ЕС. В сферата на координация на системите за социалната сигурност на ЕС, всички справки, удостоверения и документи са освободени от изискването за легализация или друг вид заверки, а структурирани електронни документи и преносими документи се издават служебно на всеки от официалните езици в ЕС и не подлежат на какъвто и да е превод, легализация или заверка – те се движат служебно и се приемат задължително от всяка администрация на друга държава-членка, ако е спазена компетентността и формата им при издаването. Подчертавам, че цялата процедура се извършва по служебен ред и служителите от РУСО на НОИ са длъжни да Ви консултират и за други права, които имате по Регламента, съобразно фактите и обстоятелствата по конкретния случай. Те са длъжни да попълнят съответните формуляри, с които следва да разполагат служебно и да Ви ги предоставят, както и да проведат служебно кореспонденцията с компетентната шведска пенсионна институция.

         Обрънете внимание, че не е необходимо попълване на данни на шведски или английски език. Формулярите и другите документи, изисквани за прилагането на Регламента, могат да бъдат на български език и/или на официалните езици на държавите – членки на ЕС. Дори да се наложи лицата да представят документи, написани на езика на другата страна, то отново не те, а органите за връзка, си сътрудничат при превода на заявления и други документи, написани на съответните им официални езици.

         С една дума, като обобщение, като си попълните заявление за пенсия, заявление как да я получавате и къде, като приложите документите установяващи трудовия Ви стаж, оставяте всичко това в НОИ и те си ги придвижват към Швеция.

         В Швеция, когато сте работили, сте имала социални осигуровки, внасяни по шведското законодателство и за тези периоди имате право на пенсия по шведския пенсионен закон. В зависимост коя година сте родена, спрямо Вас ще се прилага или старата или нова система за пенсиониране от 1999 година. Ако едно лице е родено до 1937 година, спрямо него се прилага старата система за пенсиониране. Ако лицето е родено от 1938-1953 година спрямо него се прилагат старата и нова система, а за родените от 1954 година нагоре, пенсии се отпускат по новата система за пенсиониране.

         Имайте предвид също така и, че Разпоредбите на ЕС за пенсиите за възраст и прослужено време се отнасят за държавните пенсии, не и за допълнителни такива от частни пенсионни фондове. С тези разпоредби се гарантира, че:

         * във всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, осигурителния стаж се запазва, докато се достигне пенсионната възраст в тази страна.

         * всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, ще трябва да плати пенсия за възраст, когато се достигне пенсионната възраст. Размерът й ще зависи от продължителността на осигуряването във всяка страна.

         * пенсията ще бъде изплащана, без значение в коя страна на ЕС (включително и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) се намира лицето.

         АКО ИМА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, живеещи в Швеция и работили и живели някога в Сърбия, и четат нашия сайт, за тях има една радостна новина – с нов, по-голям размер са всички сръбски пенсии за инвалидност поради общо заболяване,  отпуснати по условията на Конвенцията,  уреждаща въпросите за социалното осигуряване между България и Сърбия. С решение на директора на Републиканския фонд за пенсионно и инвалидно осигуряване е предприето индексиране на всички отпускани в страната пенсии от този вид,  включително и на изплащаните на български граждани. Положителната промяна е заложена в сръбския Закон за пенсионното и инвалидно осигуряване,  като определената индексация е с фиксиран размер от 3,46%.  Тя е факт от 1 април 2012 г.