Здраве и осигуряване

Обновено 9 Януари, 2012

ЗДРАВЕ и СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ШВЕЦИЯ

 Социалното осигуряване в Швеция се състои от следните клонове:

            – Здравно осигуряване;

            – Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести;

            – Обезщетения за инвалидност;

            – Пенсии за старост и пенсии за преживели лица;

            – Осигуряване за безработица;

            – Семейни обезщетения и осигуряване за отглеждане на деца.

            – Обезщетения за жилища.

            Социално осигуряване се администрира от Агенцията за социално осигуряване /Försäkringskassan /и Данъчна служба /Skatteverket/.

            Общият социалноосигурителен режим е задължителен, с изключение на свързаните с доходите части на осигуряването за безработица.

            Системата за социално осигуряване включва осигуряване,  базирано на пребиваването,  което осигурява гарантиран минимум, плюс обезщетения и осигуряване,  свързано с доходите,  което покрива загубата на доход.

            Системата обхваща всеки, който пребивава (живее) или работи в Швеция.

            Като общо правило,  всяко лице,  което идва да живее в Швеция, се счита за лице с местожителство в страната, в случай, че може да се предположи, че то възнамерява да остане повече от една година.

            Всяко пребиваващо в Швеция лице, което напусне страната, продължава да се счита за лице с местожителство в Швеция,  в случай, че може да се предположи, че отсъствието няма да продължи повече от една година.

            Системата за социално осигуряване в Швеция се базира основно на принципите за национално осигуряване. Поради това групата на осигурените лица не се определя съгласно даден социален статус и не се прави разлика между работници и служители и самостоятелно заети лица.  Заради това,  самостоятелно заетите лица ползват социална закрила от общата схема.

            Условия за допускане

            Не се изисква период на изчакване за получаване на осигурителни обезщетения, но са определени редица специални условия, отнасящи се за някои от тях.

            Осигуровките за отглеждане на малко дете и безработица зависят от определени условия,  отнасящи се за осигурителния период.  Обезщетенията за инвалидност и пенсиите за старост и за преживели лица зависят или от определен период на пребиваване или от доходите.

            Жалби

            В случай, че не сте удовлетворени от решението на дадена осигурителна институция или фонд за безработица, можете да поискате преразглеждане, като депозирате жалбата в самата институция, постановила решението. Ако и след това не сте доволни от резултата,  можете да подадете жалба към административния съд.

Решението на този съд може да се обжалва пред Административния апелативен съд. В някои случаи решенията на последния могат да се обжалват пред Върховния административен съд.

            Организация на социалната закрила

            Шведската система за социално осигуряване,  с изключение на осигуряването за безработица и помощите за студенти,  е под юрисдикцията на Министерството на здравеопазването и социалните въпроси  (Socialdepartementet). 

            Основната част на осигуряването покрива здравно осигуряване и осигуряване за гледане на малко дете (sjuk- och föräldraförsäkring), пенсия за старост  (ålderspension), пенсия за преживели лица  (efterlevandepension), обезщетение за болест и компенсация за заетост (sjuk-och aktivitetsersättning)  и осигуряване срещу трудови злополуки (arbetsskadeförsäkring). 

            Съгласно Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01 януари 2011 година, социалното осигуряване се дели на:

            – осигуряване,  базирано на пребиваването,  което осигурява гарантирани суми и обезщетения.

            – осигуряване, зависещо от работата, за случаите на загуба на доходи.

            И двете категории се прилагат наравно за всеки,  който обичайно пребивава или работи в Швеция.

            Шведското гражданство вече не е условие за осигуряване.

            Шведската Агенция за социално осигуряване  (Försäkringskassan)  отговаря за управлението на социалното осигуряване. Нейните структури са организирани в национални осигурителни центрове, местни осигурителни центрове и местни бюра.

            Здравеопазването е задължение на общинските съвети в Швеция, които имат право да определят какъв да бъде размерът на събираните данъци.

            Осигуряването за безработица попада под юрисдикцията на Министерството на труда  (Arbetsmarknadsdepartementet).  То се състои от две части: 

            – Основно осигуряване. Обхваща лицата,  навършили 20  години и нататък,  които не са доброволно осигурени.

            – Незадължително осигуряване,  свързано с доходите. Незадължителното осигуряване, свързано с доходите е доброволно.

            Социалната помощ,  която се счита за част от социалното осигуряване в Швеция, попада под юрисдикцията на Министерството на здравеопазването и социалните въпроси. То се контролира от Националната комисия по здравеопазване и социални грижи  (Socialstyrelsen).  Местното управление на социалните помощи,  включително грижата и услугите за деца и семейства,  грижата за възрастни хора и лица с увреждания е отговорност на общините.

            Финансиране

            Системата се финансира от данъци и вноски,  зависещи от доходите. Вноските на работодателя,  които възлизат на 31,42 процента от работната заплата, покриват по-

голямата част от разходите.  Самостоятелно заетите лица плащат осигурителни вноски,  равни на 28,97  процента от референтния им доход.  Вноските за самостоятелно заетите лица могат да бъдат леко намалени,  в случай че те се съгласят на по-дълъг период на изчакване за здравното осигуряване.

            Освен това, наскоро беше въведено, че вноските на осигурените лица финансират част от пенсионната схема за старост.  Вноските покриват три четвърти от всички осигурителни разходи. Останалата част се финансира от печалба от фондове и от данъци чрез Държавния бюджет.

            Вноските за пенсии се намаляват от съответната заплата на едно лице и се плащат директно на данъчните власти.  Ако сте регистрирани във фонд за осигуряване за безработица, Вие трябва самостоятелно да плащате тези вноски на фонда.

            Вноските на работодателите за лица над 65 годишна възраст са по-ниски.

            Регионалната система на здравеопазване се финансира от местните данъци и до известна степен от държавни субсидии и потребителски такси. 

            Социалните помощи се финансират основно от местни данъци.

            Право на обезщетения за социална сигурност при преместване в рамките на Европа

            Системите за социална сигурност в европейските държави са различни,  поради което са създадени разпоредби на ЕС за тяхното координиране.  Общи правила, гарантиращи достъп до социални обезщетения  са важни за избягване на

поставянето на европейски работници в неблагоприятно положение при упражняване на тяхното право на свободно движение. Тези правила са основани на четири принципа: 

            – Когато се движите в рамките на Европа, винаги сте осигурени по законодателството на една единствена държава-членка. По правило, ако сте в активна заетост, това ще е държавата, където работите, а ако не сте в активна заетост – държавата, където пребивавате. 

            – Принципът на равното третиране гарантира, че имате същите права и задължения като гражданите на държавата, в която сте осигурени. 

            – При необходимост, периоди на осигуряване в други държави на ЕС могат да се вземат предвид при отпускане на обезщетение.  

            – Парични обезщетения могат да се „пренасят“ ако живеете в държава, различна от държавата на осигуряване.

Предоставяме най-обща информация за получаването на здравни услуги в Кралство Швеция.

Здравни грижи в Швеция

            Кога имате право на здравни грижи?

            Всички жители на Швеция имат право на здравни грижи. Няма квалифициращ период. До пребиваването си в Швеция в рамките на 3-те месеца или в рамките на 6 месеца – законово признат период на търсене на работа в страната и, ако не сте започнали работа, получавате само „необходимата” здравна помощ чрез Европейската си здравноосигурителна карта. По-сложните здравни манипулации, ако не се покриват от тази Европейска здравноосигурителна карта, заплащате чрез собствени средства. Европейската здравна карта Ви осигурява достъп до здравни грижи в публичния сектор (например лекар, аптека, болница или клиника). В случай, че получите медицински грижи в Швеция и няма да останете повече от 3 месеца, направените разходи ще Ви бъдат възстановени в България при завръщането Ви. Всеки член от семейството трябва да има издадена на свое име Европейска здравноосигурителна карта. Тъй като в този случай шведската здравна система третира такива лица, с такъв период на престой в страната като временно пребиваващи, попадате в обхвата на законовите изисквания на  Споразумението за ЕС/ЕИП. В случай, че станете пациент на шведските здравни заведени, които обаче не са частни, трябва да имате Европейска здравноосигурителна карта. Ще заплатите имайки тази карта 300 крони за посещения в спешен амбулаторен кабинет и 150 крони в първичната медицинска помощ. При приемане в болница по спешност и снабдени с Европейска здравноосигурителна карта, плащате такса престой в болничното заведение на ден в размер на 80 SEK. На картата се прави съответно преснимане на първа и последна страница.

            Ако нямате Европейска здравноосигурителна карта, плащате за лекар в доболничната помощ и специализирана помощ 1910 SEK и за медицински грижи 640 SEK. Останалите разходи се изчисляват според таксите на съответното здравно заведение. Можете, ако работите и плащате данъци, съответно сте влезли в осигурителната система на Швеция, да си извадите и оттук такава карта.

            Ценовите листи на здравните заведения се актуализират всяка година в края на декември месец. Не са постоянно дадени във времето.

            Европейската здравна карта не се прилага за грижи в частния сектор.

            Децата и младите хора, които идват в Швеция с родителите си, за да останат постоянно или за по-дълго време, се ползват със същите права за получаване на медицински грижи, както шведските деца. За тях има опция за безплатни здравни и стоматологични грижи. Стоматологична помощ е безплатна за деца под 18 години /в някои случаи и до 20 годишна възраст/. Над тази възраст -18 години /ако не са налице специални обстоятелства/, се таксуват според действащите в конкретния момент стоматологични цени.

            Изключение от това общо правило са чужди граждани и туристи.

            За деца и млади хора от Източна и Югоизточна Европа, нерегистрирани по някакви причини в Швеция и, ако се появи нужда от медицински грижи, също има опции да получат безплатна медицинска помощ.

            Хората, които работят в Швеция за повече от 12 месеца, идващи от други държави-членки на ЕС/ЕИП се регистрират в шведската Агенция за социално осигуряване, за да имат достъп до здравните услуги с ниво като на шведските граждани и права на обезщетения при болест, майчинство, инвалидност. Изисква се представяне на договор от работодател със седалище в Швеция при регистрация в тази агенция.             Студентите, които са записани за краткосрочни курсове на обучение в шведските колежи или университети, получават т.нар. „необходима здравна помощ” /медицински грижи, които не търпят изчакване на завръщане в родната страна/ – медицинска и стоматологична, като представят личната си карта и посочват адрес на местоживеене в родината си.  Ако получаваните услуги надхвърлят по стойност т.нар. „необходими грижи” тези студенти заплащат пълната им стойност.

            Студентите, които преминават по-дълъг период на обучение /повече от 1 година/  в Швеция, получават необходимите здравни и стоматологични грижи, ако се регистрират предварително в службата за социално осигуряване в родната си страна и получат Европейска здравноосигурителна карта. Ако Европейската здравноосигурителна карта все още не им е издадена от България, те трябва да дойдат в Швеция с формуляри E128, или формуляр E111. Тези формуляри дават възможност да им се заплаща таксата за пациент в размера, в който плащат шведите. Освен тези документи трябва да имате и  Сертификатът за право на обезщетения за болест за хора, които учат в друга страна на ЕС /в случая Швеция/. Този сертификат се предоставя, когато търсите медицинска помощ в Швеция.

            Студентите, които не са с регистрация в социално-осигурителната служба НАП за здравна осигуровка в България, трябва да организират свое собствено застрахователно здравно покритие.

            Ако студентите по някакви причини имат регистрация в Швеция в данъчната служба, имат /”personnummer” на шведски/ и са вписани регистъра на населението, то те имат право на всички здравни грижи и плащане на такса за пациент, каквато плащат шведските граждани.

            Студенти, които работят и учат и плащат данъци в Швеция, ползват таксите, определени за местните жители на съответните окръзи на Швеция. Те са обхванати от шведската система за социално осигуряване. Имат право на планирани и спешни здравни грижи за които заплащат такса, каквато плащат местните жители. Ако получаваните услуги надхвърлят по стойност заплащат стойността им.

            Швеция има регионална система за здравни грижи,  която е силно независима от режима на социално осигуряване.  Всеки общински съвет  (landsting)  или регион (region) и в един от случаите община  (kommun) трябва да гарантира, че всеки жител на общината или региона има достъп до качествено медицинско обслужване.

            Общинските съвети или регионите управляват по-голямата част от медицинското обслужване, но има и частни лекари, които имат договор с общинските съвети.

            Местните власти отговарят за осигуряването на някои здравни грижи,  основно медицински грижи за лица, живеещи в домове за възрастни.

           

            Какво е покритието?

            Здравните грижи включват обща медицинска помощ  (включително посещения и консултации със специалист),  болнично лечение,  физиотерапия и друго лечение, зъболекарски услуги и лекарства. Спешната помощ не се включва в общата медицинска помощ.

            Органите,  отговарящи за медицинското обслужване,  са длъжни да възстановят транспортните разходи,  направени за определени видове лечения и форми на здравни грижи. Всеки орган организира своя собствена система за възстановяване. 

            Общинските съвети или регионите осигуряват устройства (като протези,  слухови апарати и т.н.) при определени условия.

            Как се осъществява достъпът до здравни грижи?

            Медицински грижи 

            Ако се разболеете и трябва да се консултирате с лекар, общинският съвет покрива по-голямата част от разходите,  но Вие трябва да платите такса между 100  и 200 шведски крони  (до 400  шведски крони за спешни случаи).  За посещение на специалист, пациентът плаща между 230 и 320 шведски крони.

            Повечето лекари се наемат директно от общинския съвет, но има и много частни лекари,  основно в големите градове.  Ако се консултирате с частен общопрактикуващ лекар,  свързан с обществените здравни грижи,  трябва да платите такса, подобна на таксата в обществената система. Базова такса (0-100  шведски крони)  се начислява и при ползване на услугите на други медицински лица, напр. квартални медицински сестри и физиотерапевти.

            Пациентите в болниците плащат фиксирана дневна такса,  която в момента е 80 шведски крони (максимум). Тези базови такси представляват вноска на пациента и не се възстановяват.

            ТАКСИ при посещение на лекар за 2012 г.

            Ето една примерна информация за цени и такси, които се прилагат за здравните грижи, например в Стокхолм Каунти. Можете да плащате същите такси и при частни доставчици на здравни грижи, ако те имат договор със Съвета на графството.

            Новите  такси за посещение при лекар за  2012 г.

               Списъкът по-долу показва новите такси.

            Извънболнична медицинска помощ. Първични грижи.

Посещения на семеен лекар / общопрактикуващ лекар (GP)        –     200 SEK

Посетете jourmottagning / спешни действия                                    –     200 SEK

Посещение на медицинска сестра в / у дома                                   –     100 $

Таксите за медицински грижи при други лекари,

 различни от семейните лекари                                                         –     100 $

Първо посещение на медицинските грижи на професионални

терапевт, диетолог, социален работник, логопед, психолог или

физиотерапевт (важи и за болница)                                                 –     100 $

След посещения за медицински грижи на професионални

терапевт, диетолог, социален работник, логопед, психолог

или физиотерапевт (важи и за болница)                                          –    100 $

             Специалисти

Посещения на специалисти                                                               –    350 SEK

Консултация с geriatricians                                                                 –    200 SEK

 

Медицински специалисти, първото посещение за сезиране

от семейния лекар                                                                               –   150 SEK

Болница в спешно отделение 

(включително спешното отделение в

Каролинска Huddinge и Каролинска Solna)                                     –   400 SEK

Таксите за медицински грижи от други доставчици на

здравни грижи, различни от лекари                                                 –   100 $

Първо посещение за медицински грижи на

професионални терапевт, диетолог, социален

работник, логопед, психолог или физиотерапевт                          –  100 $

След посещения за медицински грижи на професионални

терапевт, диетолог, социален работник, логопед, психолог

или физиотерапевт                                                                           –  100 $

Посещения до спешно болнично отделение за

деца и юноши под 18 години                                                          –  120 SEK

          Други

Посещение за дневни грижи                                                          –   200 SEK

Консултация с лицензиран хиропрактор, който има

договор със Съвета на графството, макс. 5 посещения годишно – 260 SEK

Домашни посещения от лекари, срещу допълнително заплащане- 100 $

Посещение в малки центрове (18 години)                                        -100 $

Посещение на  ендоскопия / fyslab /

neurofyslab (18 години)                                                                       -200 SEK

Инконтиненция СПИН (на 12 месеца / период)                               -200 SEK

Болнична помощ (болници)

Такса за болница на ден за пациенти над 18 години                       –  80 SEK

Пациенти под 40-годишна с пълна пенсия за

инвалидност или  временна неработоспособност, плащат                             

на болницата на ден, през първите 30 дни.                                      –   40 SEK

След това се плаща  на ден                                                                –   80 SEK

         Безплатни грижи

Посещение на клиника/jourmottagning и

посещения на лекар и на други медицински

специалисти (не спешно) при деца и юноши под 18 години.

Изключение: спешно отделение Каролинска Solna и Huddinge,

където се плаща за спешно посещение такса                                  – 120 SEK.

bashjälpmedel (Unlimited) при временна нужда

(максимум шест месеца)                                                                   – 100 $

          Слуховите апарати при предписване.

За деца под 18 години                                                                       – 600 SEK

Ортопедични обувки, чифт възрастни                                            -1000 SEK

Ортопедични обувки, чифт за деца и юноши под 18 години       –  500 SEK

           Годишна такса за контактни лещи / очила, когато aphakic /

           двойно виждане (макс.).

             Безплатно за деца под 8 години

             В останалите възрасти                                                          -1000 SEK

Такса за неспазено

посещение в клиника                                                                          – 100 $

/плаща се от пациента/

                                                                                                               

            Ако не можете да направите планираните посещения в здравно заведение, трябва да го отмените не по-късно от четири часа преди посещението. В противен случай ще трябва да платите такса за неизпълнение на посещение. Вие заплащате такава такса, дори, ако посещението е безплатно, например, за деца и младежи под 18 години.

            В някои частни клиники могат да бъдат други сроковете за отмяна на планирано посещение при лекар, различни от посочените по-горе  четири часа.

            Ако получите фактура, изпратено до Вас, също трябва да платите такса за обработка, която в момента е 30 SEK.

            30-минутно правило

            Можете ли да чакате повече от 30 минути след планирана предварително среща с лекаря? Ако това се случи, имате право по време на посещението да искате  възстановяване на пациентска такса.. Това не се отнася за спешната и неотложна помощ.  В някои клиники се прилагат срокове различни от времето посочено по-горе в правилото.

            Плащане с карта

            Имайте предвид, че някои центрове за здравни грижи приемат само пари в брой. Това се отнася главно за по-малките клиники. Поинтересувайте се преди посещението за начина на плащане.

            В Швеция съществува плащане в здравеопазването, което е наречено „висока стойност”, което означава плащане в максимален размер на пациентска такса за една година. Когато достигнете максималната сума, получавате безплатно карта, която ще дава право на безплатно здравеопазване. Тази безплатна карта покрива посещение в спешен кабинет, медицинска помощ в лекарски кабинет, за ползване на медицинска сестра, физиотерапевт, рентген-кабинет, социален работник или психолог.

            Безплатна карта се издава за срок от дванадесет месеца от датата, на която се прави първото посещение в здравното заведение.

            Например: Първото посещение на лекар за лечение е на 05 февруари 2011 година и правите посещения повече пъти при лекар, толкова, че през месец май достигате максималния размер, който се полага за здравни грижи от 900 долара годишно. Тогава, след като сте достигнали този максимален лимит, получавате безплатна карта, което означава, безплатно здравеопазване до 04 февруари 2012 година. Безплатната карта важи за цяла Швеция.

            Децата на родители, притежаващи безплатни карти с право на безплатно здравеопазване, също се ползват от тази преференция, ако са под 18 години.

           

            За 2012 година /högkostnadsbeloppet/ максималният размер на разходите за здравни грижи, касаещи стоматологични услуги и медицински услуги  не е увеличен за  Стокхолм и този размер продължава да бъде 900 долара годишно.

            Право за плащане на вноски за получени  здравни грижи

            Имате възможност за плащане на вноски на сумата за получени здравни грижи, ако разходите за лечение надвишават 300 SEK за месеца, като заплащате тази сума от 300 SEK на следващия месец. Отнася се само за извънболнична помощ.

            В случай на хоспитализиране в клиника или болница се заплаща такса за посещение.

            Директна препратка към спешно отделение

            Директна препратка към спешно отделение означава, че можете да бъдете изпратени от личния /семеен/ лекар директно в болница. В този случай не плащате нищо допълнително, освен това, което вече сте заплатили на семейния си лекар. Въпреки това, трябва да представите разписка, показваща, че сте платили такса при посещението си при семейния /личен/ лекар.

                        

 

            Сертификат /медицинско свидетелство/

             Ако във връзка с амбулаторно посещение и сте заявили, че искате сертификат /това са сертификати, които служат за пред работодателя  и пред социалното осигуряване при състояние на заболяване/, трябва да платите такса за посещение и издаване на сертификата.

            Ако обаче, единствената цел на посещението в лечебното заведение е да се получи сертификат, не заплащате такса за посещение.

            Сертификатите се облагат с ДДС.

             Ваксиниране

            Ако ще поставяте ваксина, плащате за нея и за поставянето. Ако Вие плащате и за ваксината. Ако ще поставяте няколко ваксини и в същото време сте заплатили за всяка от тях, плащате такса като за едно посещение.

            Таксите за ваксиниране не се включват в максимално определения лимит за здравни грижи /900 долара годишно/. 

            Ако имате собствени ваксини и те ще бъдат само инжектирани в здравното заведение, се заплаща само такса за посещение.

            Когато ваксинацията е част от лечението ваксина, включени в посещението такса. Ваксинации са освободени от ДДС.

            Ако посещавате Стокхолм Каунти например и сте от друг град или окръг, но се нуждаете от здравна грижа, имате право на здравни обезщетения при същите условия, както и жителите на Стокхолм Каунти се нуждаят от грижи

Ако сте от друг окръг, имате право на обезщетения при същите условия, както и жителите на Стокхолм Каунти за: първична медицинска помощ /семеен лекар/, остро заразно заболяване, нараняване, раждане, аборт, като заплащате обичайната пациентска такса, като останалата част от парите за обслужването се заплащат от съответния град или окръг в който живеете.

            Давам примери с този регион на Швеция, тъй като за мен той е по-познат, поради местожителството ми.

            Ако сте от друга страна от ЕС / ЕИП и имате Европейска здравноосигурителна карта , плащате една и съща такса за спешна медицинска помощ и планирана такава, като е необходимо да сте регистрирани в Стокхолм County Council. Без Европейска здравноосигурителна карта заплащате цялата стойност за посещението. Разходите за лекар в случай на спешно посещение или планирано такова и без наличие на здравноосигурителна европейска карта са 1650 крони.

            Швеция има споразумение, конвенция, с редица страни и провинции извън ЕС. Прилагат се различни правила за заплащане, в зависимост от страната и региона от който идвате.

            Ако идвате от страна извън ЕС / ЕИП, или от страна, която няма спогодба с Швеция, плащате цялата сума, предвидена като разход за дадена спешна или планирана медицинска помощ.

            Ако по някаква причина при получаване на здравни грижи сте надплатили над определения годишен лимит от 900 долара, можете да поискате да ви се върне надплатената сума и това правите като се обърнете към посетената от Вас клиника с такова искане. Представяте разписката за платената сума.

             Лекарства и други фармацевтични продукти

            Пациентите плащат пълната стойност на лекарствата до 900  шведски крони за 12 месечен период;  над тази сума вноската е 50  процента за сегмента между 901  и 1700  шведски крони, 25  процента между 1701  и 3300  и 10  процента между 3301  и

4300.  Това означава,  че ако общите Ви разходи за лекарства,  т.е.  вашите лични разходи плюс субсидията, надвишават 4300 шведски крони в рамките на 12 месечен период,  всички останали лекарства,  от които се нуждаете през този период,  са безплатни. С други думи таванът е така определен, че частичните разходи, поемани от пациентите,  да не надвишават 1800  шведски крони на година.  Този таван се

прилага и за медицинските продукти,  предписани от лекар.

            Не се начисляват разходи за продуктите,  необходими за администриране на лекарствата.

            За лекарства,  които не се покриват от здравноосигурителната система и такива, които се купуват без рецепта, трябва да платите цялата сума.

            Възможно е да получите отстъпка за някои диетични продукти за деца под 16 години, напр. за алергии към глутен. Сумата, която плащате в аптеката, е ваше задължение и не се възстановява.

             Стоматологични ки услуги

            Ако се нуждаете от зъболекарски услуги,  можете да се консултирате с частен зъболекар или специалист по зъбна хигиена или да посетите обществените зъболекарски услуги.   Зъболекарските услуги са безплатни за деца и млади хора (включително до календарната година, в която лицето навършва 19 години).

            Осигуряването включва схема за защита при високи разходи, комбинирана с ваучер за зъболекарски услуги,  за да се поощрят редовните зъболекарски прегледи.

Компенсацията по схемата за защита при високи разходи се базира на „референтни цени“ – 50 % от разходите на пациента за сумите между 3000 и 15 000 шведски крони и 85% от разходите на пациента над 15 000 крони.

            Потребителската такса,  която пациентът плаща за различните лечения,  може да варира, тъй като денталните специалисти  (напр. зъболекари, специалисти по зъбна хигиена и т.н.) сами определят тарифите си.

            Съществуват и разпоредби за възстановяване на разходите, направени от практикуващия стоматолог, основани на принципа на възраст, стига стоматологът да е акредитиран специалист или специалист по зъбна хигиена.

            Освен това на 01 юли всяка година, можете да получите средства-помощ за стоматологични грижи, които се предлагат под формата на кредитно салдо по застраховане. Възможно е тези средства да се използват в една година едновременно или в различни периоди на годината. Никога, обаче не може да имате повече от два гранта едновременно. Имате ли две суми на датата 01 юли, едната отпада и се заменя с нова.

            Какви са средствата по такова кредитно салдо по застраховане?

            До навършване на 29 години сумата е  300 евро на година.

            Навършени 30 до 74 години сумата е 150 евро годишно.

            При навършени 75 години -300 на година.

            Тази стоматологична премия се дава с цел да бъде използвана за превантивно лечение, но би могла да бъде използвана и за други манипулации.

            Трябва да имате предвид обаче, че има някои стоматологични средства за които не се получават безвъзмездни средства като помощ и това се отнася до козметични процедури като избелване на зъбите, например.

            Можете да използвате стоматологична премия и като авансово плащане за договор за абонамент със стоматологичен кабинет. Но по принцип, стоматологичната помощ е свързана с големи разходи, което изисква част от тях да заплатите сами. Стоматологичната премия, която се дава като помощ може да Ви подпомогне след плащането при стоматолога на една част от услугата, а остатъкът от разходите да бъде заплатен директно към Вашия стоматолог именно от тези средства, които се предоставят от кредитното салдо по застраховане.

            Ако получаваната стоматологична услуга е с твърде по-висока от референтна цена, то Вие можете да получите обезщетение в размер на 50% или в размер на 85% от разходите над референтната цена на услугата в зависимост от стойността на надвишаването.

            Вашият зъболекар трябва да има както ценоразпис с цените, така и референтната цена за различните услуги. Трябва да бъдат ясно отбелязани на ценовата листа зъболекарските манипулации с по-висока цена в сравнение с референтната цена, така че да е ясно какво в действителност плащате.

            Ако ще се лекувате повече от един път, стоматологът е длъжен да Ви предостави писмено предварителен план, който обхваща целия курс на лечение. След всяка манипулация трябва да получите разписка за направените разходи.

            Вашият стоматолог има отговорността да прецени, дали можете да получи възстановяване на разходи за стоматологична операция например. Ако при направена контролна проверка се установи, че сте получили средства, които не е трябвало да получите като обезщетение, то стоматологът е задължен на плати парите обратно на социалното осигуряване.

            В случай, че не сте доволни от получената стоматологична грижа, можете да се оплачете срещу стоматолози от обществените стоматологични услуги в Областния съвет, Пациентски комитет, известен с името „Förtroendenämnd”. Ако услугата е в частен кабинет – към съответния стоматолог. Можете да се жалвате и пред Националния съвет на здравеопазването.

 

            Вашето право на обезщетения за здравни грижи при преместване в рамките на Европа

            Ако се отседнали или пребивавате в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн,  Норвегия или Швейцария,  Вие и Вашето семейство можете да се възползвате от услугите на общественото здравеопазване, предоставяни там. Това не означава непременно, че лечението ще бъде безплатно, тъй като това зависи от националните правила.